Timing Belt

Synchronous (Timing) Belt

Synchronous belt หรือที่เรียกว่า timing belt หรือ cogged belt หรือ toothed belt หรือ สายพานไทม์มิ่ง เป็นสายพานที่มีลักษณะเป็นร่องฟันคล้ายกันกับฟันเฟือง วางพาดในแนวขวางตลอดความยาวของสายพาน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรที่ต้องการการส่งกำลังสูง โดยมักจะใช้ร่วมกับ Pulley ที่มีร่องฟันตรงกัน แต่ละประเภทของสายพานไทม์มิ่งจะมีลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกันไป โดยสายพานไทม์มิ่งจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละระบบ

Category:

Standard Range
MXL, XL, L, H, XH, XXH
HTD 3M, HTD 5M, HTD 8M, HTD 14M
S2M, S3M, S5M, S8M, S14M
RPP5, RPP8, RPP14